Breadcrumb

Kasutustingimused

ENNE SELLE VEEBISAIDI KASUTAMIST LUGEGE NEED KASUTUSTINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI.

Sissejuhatus 

Seda veebisaiti (www.santen.ee) omab ja haldab Santen Oy („Santen“), kes tegutseb Soomes ja Eestis oma kontoritest Soomes. Selle veebisaidi eesmärk on pakkuda meie veebisaidi külastajatele („teie”, või „kasutajad”) üldist teavet Santeni tegevuse kohta, nagu allpool täpsemalt kirjeldatakse, tingimusi (nagu on määratletud allpool toodud lõigus) ja muud teavet, mida nõuavad kohaldatavad seadused ja määrused. 

Selle veebisaidi kasutustingimused („Tingimused“) ja Santeni veebisaidi privaatsuspoliitika reguleerivad selle veebisaidi kasutamist. Sellele veebisaidile sisenemisel või selle muul viisil kasutamisel tunnistate, et olete lugenud ja mõistnud, et sellele veebisaidile kehtivad allpool toodud tingimused, ning kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane. 

Santen jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta ilma teile ette teatamata. Selline muudatus jõustub kohe pärast selle postitamist veebisaidile. Veebisaidi kasutamise jätkamist teie poolt või selle kasutamist pärast muudatuste jõustumist loetakse teie lõplikuks nõustumiseks muudetud tingimustega.

Litsents ja kasutusala 

See veebisait koos oma välimuse ja olemusega, sealhulgas tekst, pildid, graafika ja videofailid, on kaitstud autoriõiguse-, kaubamärgi- ja muude kogu maailmas kehtivate seaduste ja lepingutega. See sisu kuulub Santenile või on sellele litsentsitud. Kõik õigused kaitstud. 

Mitte midagi sellel veebisaidil sisalduvat ei tohi tõlgendada kui litsentsi või muude õiguste andmist Santenile või kolmandale osapoolele kuuluvate patentide, kaubamärkide, autoriõiguse või muu intellektuaalomandi alusel. Santen võib selle veebisaidi kasutamise mis tahes põhjusel ilma ette teatamata katkestada, seda muuta või piirata.

Selle veebisaidi sisu ei tohi ilma Santeni selgesõnalise eelneva loata kopeerida, alla laadida, muuta, levitada ega teha teistele isikutele kättesaadavaks muuks otstarbeks kui isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks.

Kui pole teisiti märgitud, on kõik sellel veebisaidil olevad kaubamärgid kaubamärgiseadustega kaitstud. Sellel veebisaidil olevad Santeni tootenimed, logod, kujundused, loosungid ja visuaal on registreeritud kaubamärgid, teenusemärgid, kaubanimed või kujundused ja neid kaitsevad kehtivad seadused. Seetõttu on kõik neid õigusi rikkuvad toimingud rangelt keelatud.

Muud sellel veebisaidil asuvad ettevõtete, toodete ja teenuste nimed võivad olla kolmandate osapoolte omanduses olevad kaubamärgid või teenusemärgid. 

Kohustustest loobumine ja vastutuse piiramine 

KÄESOLEV VEEBISAIT JA SELLES SISALDUV TEAVE ON SAADAVAL „NAGU ON“ ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA. ME EI GARANTEERI, ET SELLEL VEEBISAIDIL OLEV TEAVE ON AJAKOHANE, TÄPNE VÕI TÄIELIK, JA TE EI TOHIKS SELLELE TOETUDA ÜHEGI OTSUSE TEGEMISEL EGA MEETMETE VÕTMISEL. KÄESOLEVAGA KEELDUME IGASUGUSEST GARANTIIST, ET VEEBISAIDIL OLEV TEAVE ON VABA TÕRGETEST VÕI ET VEEBISAIDIL EI OLE VIIRUSEID, USSVIIRUSEID, TROOJA HOBUSEID VÕI MUID KOODE, MILLEL ON SAASTAVAD VÕI HÄVITAVAD OMADUSED.

Kuigi Santen teeb kõik endast oleneva, et selle veebisaidi sisu oleks täpne, täielik ja ajakohastatud, loobub Santen sõnaselgelt igasugusest garantiist või avaldusest selle täpsuse, täielikkuse või ajakohasuse osas.

Lisaks jätab Santen endale õiguse peatada või katkestada selle veebisaidi kasutamine ilma ette teatamata ja Santen ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest.

Teie vastutate mis tahes teabe kontrollimise eest enne sellele tuginemist. Selle veebisaidi ja veebisaidil oleva sisu kasutamine on teie ainuvastutusel. Teie kohustus on võtta meetmeid arvutiviiruste, ussviiruste jms kahjude ärahoidmiseks ning Santen ei vastuta selliste hävitavate programmide põhjustatud kahjude eest.

Santen ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud selle veebisaidi või sellel veebisaidil oleva teabe kasutamisest.

Meditsiiniliste või kutsealaste nõuandeteenuste lahtiütlus 

Selle veebisaidi sisu eesmärk on pakkuda Santeni ravimite ja teenuste kohta üldist teavet, tõsta teadlikkust ning pakkuda teaduslikku ja harivat teavet seotud haiguste kohta. Selle veebisaidi sisu ei ole mõeldud ning seda ei tohiks tõlgendada meditsiinilise arvamuse või meditsiinilise nõuandena konkreetse meditsiinilise küsimuse või faktilise asjaolu osas või nende aseainena. Meditsiiniliste seisundite osas, mis võivad vajada ravi, soovitatakse selle veebisaidi kasutajatel pöörduda viivitamatult arsti poole. 

Teave kasutajatelt

Santen ei ole kohustatud vastama selle veebisaidiga seotud e-posti või posti teel edastatud teatistele. Kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti ja kui meie privaatsuspoliitika ei näe ette teisiti, käsitletakse teie poolt selle veebisaidi kaudu e-posti teel või muul viisil edastatud suhtlust või materjali, sealhulgas andmeid, küsimusi, kommentaare, ettepanekuid vms, kui mittekonfidentsiaalset ja mittevaralist.

Privaatsus 

Kogu selle veebisaidi kaudu kogutud isikut tuvastada võimaldavat teavet töödeldakse ja kasutatakse vastavalt meie dokumentidele Privaatsuspoliitika ja  , millele on Küpsiste poliitika viidatud ka meie käesolevates tingimustes. Lisateabe saamiseks meie privaatsustavade kohta saatke meile e-kiri aadressil privacy-emea@santen.com.

Kui me ei lepi kirjalikult kokku teisiti, peate kasutama isikuandmeid, mida me teile oma töötajate ja/või kolmandate osapoolte kohta anname, ainult sel eesmärgil, milleks see teave teile avaldatakse, ning vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele ja määrustele.

Töövõimalused 

Meil on hea meel, kui tunnete huvi Santenis töötamise vastu. Santen ei diskrimineeri töölevõtmisel ega töötamisel rassi, nahavärvi, usutunnistuse, puude, rahvusliku päritolu, vanuse, soo ega muude kohaldatavate föderaalsete, riiklike või kohalike õigusaktidega kaitstud omaduste alusel. Mõistate, et kutse oma CV või avalduse esitamiseks sellel veebisaidil avaldatud töökohale kandideerimiseks ei ole tõlgendatav teie ja Santeni vahelise lepinguna töösuhte alustamiseks või mis tahes muu hüve saamiseks. Mõistate, et Santenile saadetud mis tahes päringut töövõimaluste kohta ei loeta kandideerimisavalduseks ning Santenil puudub kohustus sellele vastata. Kui Santen peaks olema huvitatud teie võimalikust värbamisest, vastame teie päringule.

Lisateabe saamiseks töövõimaluste kohta Santenis vt meie lehte: Karjäärileht. Seda, kuidas Santen kogub ja töötleb teie isikuandmeid värbamiseelsete toimingute ja värbamise eesmärgil, saate lugeda meie dokumendist Värbamispoliitika

 

Kolmandate osapoole veebisaidid ja lingid 

Võime teie mugavuse huvides pakkuda linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. Sellised lingid ei tähenda, et Santen toetaks kolmandate osapoolte tooteid või teenuseid ega selliste kolmandate osapoolte veebisaitide sisu. Võtke arvesse, et Santen ei vastuta selliste kolmandate osapoolte veebisaitide sisu ega nende kasutamisest tekkida võiva kahju eest. Juurdepääs kõigile selle veebisaidiga lingitud veebisaitidele on teie enda vastutusel. 

Lisaks sellele peate hankima Santenilt eelneva kirjaliku loa, kui kavatsete selle veebisaidi postitada mõnele teisele veebisaidile või kasutada seda veebisaiti muul viisil kui nendes tingimustes sätestatud. Pange tähele, et Santenil ei ole mingit vastutust ega volitusi ühegi veebisaidi sisu kohta, kus see Santeni veebisait postitatakse või seda kasutatakse.  

Sotsiaalmeedia

Pressiteated, finantsaruanded ja muu sellel veebisaidil sisalduv sisu kajastavad Santeni ametlikke põhimõtteid ja seisukohti. Santenil on sotsiaalmeedia kontod (näiteks LinkedIn, Twitter) suhtluskanalitena oma viimaste uudiste ja tegevuste, aga ka välisele vaatajaskonnale mõeldud karjäärivõimaluste kohta. Santeni töötajate suhtlusvõrgustikes ja muudes sarnastes teenustes postitatud teave ei kajasta siiski Santeni poliitikat ega seisukohti.

Tagamaks, et meie ärisuhtlus oleks kooskõlas meie nägemuse ja praeguste eetiliste, õiguslike ja regulatiivsete standarditega, oleme kehtestanud mõned põhisuunised, mis aitavad teil mõista, milline on meie jaoks Santeni sotsiaalmeedia sobiv kasutus. Lisateabe saamiseks lugege meie dokumenti: sotsiaalmeedia ametlikud üldised kasutustingimused.
 

Kohaldatav õigus, kohtualluvus ja sätete kehtivus

Neid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Soome seadustele. Tingimustest või käesolevast veebisaidist tulenevate või nendega seotud erimeelsuste kohtulik menetlus kuulub Helsingi (Soome) kohtute jurisdiktsiooni alla.

Santen ei kinnita, et veebisaidil olev teave on asjakohane või muudes asukohtades kasutamiseks saadaval, ning juurdepääs Santeni veebisaidile on keelatud territooriumidelt, kus selle veebisaidi sisu võib olla ebaseaduslik. Need, kes otsustavad Santeni veebisaiti kasutada mujalt kui Eestist, teevad seda omal algatusel ja vastutavad kehtivate kohalike seaduste järgimise eest.

Kui pädev kohus tunnistab mõne nende tingimuste sätte kehtetuks või jõustamatuks, jäävad nende tingimuste muud sätted täielikult jõusse. Sellisel juhul võib Santen nõuetekohaselt asendada mis tahes sellise tingimuste kehtetu või jõustamatu sätte kehtiva ja jõustatava sättega, millega saavutatakse võimalikult suures ulatuses sellise kehtetu või jõustamatu sätte majanduslikud, äri- ja muud eesmärgid.

Vastutus ja rikkumised 

Te vastutate täielikult selle veebisaidi kasutamise või sellele juurdepääsu eest, sealhulgas juurdepääsu eest mis tahes Santeni või muule selle veebisaidi kaudu saadud kirjandusele, ning loobute mis tahes nõuetest või hagidest Santeni vastu.
 
Lisaks kinnitate käesolevaga, et te ei kasuta seda veebisaiti selleks, et:
(a) üles laadida, postitada, e-posti teel saata või muul viisil edastada ebaseaduslikku, kahjulikku, ähvardavat, ahistavat, solvavat, piinavat, laimavat, labast, rõvedat, teise isiku eraelu puutumatust ohustavat, vihkavat või rassiliselt, etniliselt või muul viisil taunitavat sisu;
(b) ilma isiku eelneva kirjaliku nõusolekuta üles laadida, postitada, e-postiga saata või muul viisil edastada kellegi teise isikuandmeid;
(c) üles laadida, postitada, e-posti teel saata või muul viisil edastada sisu, mis riivab ükskõik millise osapoole patendi- ja kaubamärgiõigusi, ärisaladust, autoriõigusi või muid varalisi õigusi;
(d) rikkuda mis tahes kohalduvaid seadusi või määrusi, mis on seotud veebisaidi teiepoolse kasutamisega, sealhulgas väärtpaberibörsil välja kuulutatud määrusi; või
(e) koguda või salvestada teiste kasutajate isikuandmeid.

Te tunnistate ja nõustute, et võime teie juurdepääsu veebisaidile lõpetada, kui teie käitumine leitakse olevat ebaseaduslik, vägivaldne ja vastuolus nende tingimuste sisu ja mis tahes tingimustega. Lisaks jätame endale õiguse eemaldada kogu materjal, mida peame sobimatuks, ebaseaduslikuks või mis tahes viisil vastuolus olevaks meie aktsepteeritud väärtuste ja eetiliste standarditega. 

Soovitame kasutajatel, kes leiavad sobimatut sisu, võtta meiega kohe ühendust: pille.kink@santen.com

Kontaktteave 

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil: pille.kink@santen.com

 

Viimati uuendatud: 31. juulil 2020