Breadcrumb

Santeni privaatsuspoliitika Eestis 

Meie pühendumus privaatsusele 

Seda veebisaiti (www.santen.ee) haldab Santen OY („Santen“ või „Santen Oy“, et pakkuda meie veebisaidi külastajatele („teie” või „veebisaidi kasutajad”) üldist teavet Santeni tegevuse kohta, nagu allpool on täpsemalt kirjeldatud. 

Santen Oy tegutseb Soomes ja Eestis läbi oma Soome kontorite. Kõiki Eestis asuvate üksikisikute andmeid, mida Santen Oy kogub meie poliitikas kirjeldatu kohaselt (nagu on määratletud allpool), kogub ja töötleb Santen Oy kehtivate andmekaitseseaduste ja -määruste kohaselt, mida käesolevas poliitikas täpsemalt kirjeldatakse.

Mõistame Santenis, kui oluline on kaitsta kõigi nende inimeste isikuandmete puutumatust, kellega me suhtleme, sealhulgas kolmandate osapoolte teenusepakkujad, patsiendid, kliinilistes uuringutes osalejad, üldsus, töötajad, reguleerivate asutuste esindajad, tervishoiuorganisatsioonide esindajad, tervishoiutöötajad ja äripartnerid. 

Sissejuhatus

See privaatsuspoliitika („poliitika”) sätestab, kuidas Santen kogub, töötleb ja kaitseb nende inimeste isikuandmeid, kellega me suhtleme. Selle poliitika eesmärk on aidata teil teha teadlikke otsuseid meie veebisaidi kasutamisel või meiega suheldes.

Soovitame üksikisikutel enne isikuandmete avaldamist ja/või veebisaidile postitatud elektrooniliste vormide täitmist see poliitika hoolikalt läbi lugeda. Meie veebisaiti külastades või meile oma isikuandmeid edastades nõustute käesoleva poliitika kohaselt oma isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamisega.

Selle poliitika reguleerimisala

Selle poliitika eesmärk on eelkõige teabe edastamine meie veebisaidi kasutajatele, Santeni aktsionäridele, Santeniga suhtlevale üldsusele, Santeni tooteid kasutavatele patsientidele, Santeni spondeeritud kliinilistes uuringutes osalejatele ja isikutele, kellega me teeme koostööd, näiteks tarnijatele, töövõtjatele, konsultantidele, reguleerivatele asutustele, töötajatele, agentidele, tarnijate ja partnerite esindajatele ning Santeni kontorite külastajatele.

Poliitika ja muud privaatsusteatised

Selle veebisaidi peamine eesmärk on pakkuda teavet Santeni tegevuse kohta. Seetõttu ei ole enamikul juhtudel vaja kasutaja isikuandmeid koguda.

Teatud juhtudel, näiteks karjäärivõimaluste jaotises, peamisel kontaktilehel ja meditsiiniliste päringute vormis, peab huvitatud kasutaja täitma andmete esitamise/kogumise vormi. Sellistel juhtudel on kasutajal oma andmete edastamisel alati vaba valik ning talle esitatakse privaatsusteade, milles täpsustatakse andmete kasutamist ja antakse muud seadusega nõutavat teavet. Enne isikuandmete esitamist soovitame teil need teatised läbi lugeda.
Lisaks, kui üksikutel juhtudel on vaja koguda isikuandmeid muudel eesmärkidel, näidatakse seda läbipaistvuse ja kasutajate teadlikkuse tagamiseks selgelt seadustega nõutavates privaatsusteatistes.

Nende privaatsusteatiste eesmärk on määratleda iga teenuse isikuandmete töötlemise piirangud ja meetodid, mille kohaselt saab külastaja vabalt oma nõusolekut väljendada (kui see on vajalik) ning lõpuks võimaldada andmete kogumist ja edasist kasutamist.

Lisateavet selle kohta, kuidas Santen isikuandmeid töötleb, leiate alljärgnevatest teemadest, klõpsates järgmistel linkidel:

 

Meie kogutavad isikuandme

Võime koguda ja töödelda teie kohta järgmisi isikuandmeid, sealhulgas:

 • üldandmed, nagu nimi, postiaadress ja/või e-posti aadress, telefoninumber, sünniaeg ja muu teave, näiteks fotod ja digitaalsed kujutised, teie suhtluseelistused; Santenile esitatud päringud;
 • ametialased andmed, näiteks teie ettevõtte aadress, ettevõtte e-posti aadress, ettevõtte telefoninumbrid, ametinimetus/ametikoht, haridusalane teave, kutsekvalifikatsioon, töökogemus, kuuluvused, ametialased võrgustikud, programmid ja tegevused, milles osalesite;
 • isikutuvastusandmed, näiteks teie registreerimise / isikut tõendavad andmed (näiteks isikutunnistuse numbrid) niivõrd kui see on vajalik teenuste osutamiseks Santenile, sealhulgas kohapealne juurdepääs Santeni ruumidele);
 • finantsteave, näiteks panga nimi, pangakontod, krediitkaardinumbrid (kolmanda osapoole teenusepakkujate teenuste jaoks);
 • tuvastatavate või tuvastamatute isikutega seotud terviseandmed, biomeetrilised/geneetilised andmed, ja ainult siis, kui see on kohaldatavate seaduste kohaselt vajalik ja rangelt lubatud (sealhulgas seoses Santeni riskijuhtimis- ja ravimiohutusprogrammidega või Santeni saidi külastajate juurdepääsetavuse huvides); ja
 • digitaalandmed, mis on loodud teie veebisaidi kasutamisel või Santenile teenuste osutamiseks, näiteks IP-aadress, kasutaja sisselogimisandmed, töötaja ID-number, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi säte, kasutaja ühel lehel viibimise periood, sisemise tee analüüs ja/või muud parameetrid, mis hõlmavad kasutaja operatsioonisüsteemi ja arvutikeskkonda, brauseri pistikprogrammide tüüpe ja versioone, operatsioonisüsteemi ja platvormi ning muid küpsiste kaudu edastatud andmeid. Neid andmeid kogutakse ja kasutatakse ainult koondatult ja mitte kohe tuvastataval viisil; neid saaks muu hulgas kasutada vastutuse tuvastamiseks hüpoteetiliste kuritegude korral saidi vastu või riigiasutuste taotlusel.

Isikuandmete saamise viisid

Enamikul juhtudel kogub Santen andmeid otse teie käest, kuigi mõnikord hangime andmeid teie kohta avalikest või muude osapoolte andmeallikatest, sealhulgas, kuid mitte ainult:

 • teie tööandjalt, kui peame töötlema oma teenusepakkujate töötajate isikuandmeid;
 • Santen võib koguda teavet tervishoiutöötajate kohta avalikest või muudest allikatest turunduse ja teadustöö eesmärkidel ning kontrollida kutsealaseid andmeid (sealhulgas juurdepääs avalikult juurdepääsetavatele andmetele, riiklikele registritele või kolmandate osapoolte andmebaasidele);
 • tervishoiutöötajad või muud kolmandad isikud võivad patsiendi andmeid Santenile edastada vastavalt kehtivatele ravimiohutuse ja riskijuhtimise seadustele;
 • Santen võib koguda andmeid teie arvutist või muudest seadmetest, mida kasutate Santeni veebisaidi külastamisel, näiteks internetiprotokoll (IP), domeeninimi, internetiteenuse pakkuja (ISP), andmed teie päringu kuupäeva ja kellaaja kohta ning muu teave, mida jälgimistehnoloogiad pakuvad. Lisateavet vt meie dokumendist Küpsiste poliitika.
 • Andmeid võidakse jagada vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele Santen Groupis, kuhu kuuluvad meie tütarettevõtted üle kogu maailma.

Kui teil palutakse esitada isikuandmeid, võite sellest keelduda. Kui keeldute edastamast andmeid, mis on meile vajalikud soovitud teenuste osutamiseks, ei pruugi me saada neid teenuseid teile pakkuda.  

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Santen töötleb teie isikuandmeid ainult eesmärkidel, mida lubavad kehtivad seadused, sealhulgas Eesti isikuandmete kaitse seadus 2018 ja Soome andmekaitseseadus, ning kooskõlas käesolevas poliitikas sätestatud tingimustega. Andmetöötlustoimingute eesmärgid võivad hõlmata järgmist:

 • meie ettevõtte juhtimine ning teile kaupade ja teenuste pakkumine:  meie tegevuse ja teenuste haldamine, sealhulgas meie kohustuste täitmine, mis tuleneb teie / teie tööandja ja meie vahel sõlmitud lepingutest (nt arvete käsitlemine);
 • meie suhete / üksikisikutega suhtlemise haldamine: näiteks vastamine kasutusalade, uuringute või teenuste kohta käivatele küsimustele ja kommentaaridele või järelepärimistele, üksikisikute kutsumine Santeni üritustele, ettepanekute tegemine tulevasteks teenusevajadusteks;
 • koostöö ja teadustöö eesmärkidel: näiteks selleks, et võimaldada Santenil teha teadlikumaid ja objektiivsemaid otsuseid tervishoiutöötajate ja peamiste arvamusliidrite väljaselgitamisel, nendega suheldes ja tervishoiutöötajatega koostöösuhete haldamisel;
 • värbamine: ametialaste andmete töötlemine, et hinnata individuaalset sobivust vabadele töökohtadele Santenis;
 • turu-uuring: üksikisikute andmete töötlemine seaduslikel turu uuringu eesmärkidel. Kogume andmeid uuringute ning patsientide ja tervishoiutöötajatega tehtud intervjuude kaudu, et aidata meil oma tooteid ja teenuseid parandada;
 • otseturundus: reklaammaterjali pakkumine ning turundus- ja reklaamitegevus üksikisikutele kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega;
 • veebisaidi funktsioonid: tagamine, et meie veebisaidi sisu oleks teie ja teie seadme jaoks esitatud kõige tõhusamal viisil;
 • seaduslikud või regulatiivsed kohustused ning õiguskaitseasutuste juhised ja kohtumäärused: meie õiguslike või regulatiivsete nõuete (teabe ohutuse ja toote kvaliteediga seotud kaebuste esitamine) täitmine või läbipaistvuse nõuete täitmine seoses tervishoiutöötajatele tasude maksmisega meie poolt. 

Santen töötleb isikuandmeid muudel eesmärkidel, kui see on seaduslik (näiteks arhiveerimise, teadus- või turu-uuringute eesmärkidel) või kui me oleme selleks õiguslikult kohustatud (näiteks teabe edastamine Santeni riskijuhtimise ja ravimiohutuse kohustuste kohta)

Töötlemise õiguslik alus

Santen töötleb isikuandmeid ühel või mitmel järgmistest tingimustest:

 • kus olete oma nõusoleku andnud (selle nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta ilma mingit põhjendust esitamata);
 • kui on vaja täita teie vastu lepingulisi kohustusi;
 • kui töötlemine on vajalik meie juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • kui töötlemine on vajalik inimese eluliste huvide kaitsmiseks;
 • ]kui töötlemine on vajalik avalikes huvides või avaliku ülesande täitmiseks; või

kui töötlemine on Santeni õigustatud huvides, näiteks töötleb Santen andmeid teaduslikel ja statistilistel eesmärkidel, teaduse arendamiseks, meie toodete ja teenuste parandamiseks, et pakkuda turvameetmeid Santeni töötajate, töövõtjate, patsientide, teabe ja muude varade kaitsmiseks ning kuritegevuse ärahoidmiseks (nt pettused, finantskuriteod ning intellektuaal- ja tööstusomandi vargused ning oma tootmise ja muude toimingute terviklikkuse tagamiseks) või muul viisil, mis on meie äritegevuseks tingimata vajalik. 

Andmete eriliigid

Lisaks ülaltoodule: kui Santen töötleb üksikisikute eriliigilisi andmeid (teave inimeste tervise, etnilise kuuluvuse, usutunnistuse, ametiühingusse kuulumise, geneetiliste ja biomeetriliste andmete kohta jne), teeb ta seda ainult vastavalt kohaldatavatele seadustele ja määrustele. Sellise töötlemise puhul tugineb Santen järgmistele tingimustele:

 • kui üksikisikud annavad selgesõnalise nõusoleku;
 • kui see on vajalik töösuhtega seotud õiguste ja kohustuste täitmiseks;
 • kui see on vajalik inimese eluliste huvide seisukohast;
 • kui töötlemine on vajalik tervishoiu- või töötervishoiuteenuse osutamiseks vastavalt tervishoiutöötajaga sõlmitud lepingule;
 • kui töötlemine on vajalik teadusuuringute jaoks.

Suunamine teistele veebisaitidele 

Sellelt veebisaidilt saate spetsiaalsete linkide kaudu ühenduse luua muude kolmandate osapoolte veebisaitidega. Santen ei toeta ega soovita nende saitide sisu ega teenuseid ega võta endale vastutust isikuandmete töötlemise või kolmandate osapoolte saitide mis tahes tegevuse või sisu eest, millele meie veebisait linke pakub. Soovitame teil tutvuda kõigi külastatavate saitide privaatsuspoliitikate ja kõigi muude eeskirjadega ning olla neist teadlikud. Pidage meeles, et selle poliitika avaldused kehtivad ainult Santeni kogutud teabe kohta.

Andmetöötluse koht ja andmete edastamise viisid

Santen Oy asub Soomes. Santen tegutseb oma tütarettevõtete kaudu ka Jaapanis ja teistes maailma riikides. Teie isikuandmed võivad olla kättesaadavad Euroopa Liidus (EL) / Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvatele Santeni tütarettevõtetele, samuti kohaldatavates andmekaitseseadustes lubatud ulatuses Santeni tütarettevõtetele väljaspool ELi / EMPd ning valitud tarnijatele ja partneritele, kes asuvad Eestis, Soomes, ELis / EMPs või mujal maailmas.  

 Kui Santen töötleb isikuandmeid riikides, mis ei pruugi pakkuda samal tasemel andmekaitset kui Eestis või Soomes, rakendab Santen mõistlikke ja asjakohaseid õiguslikke, tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et tagada töötlemise turvalisus, eelkõige kaitsmaks teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Kui Euroopa Komisjon ei ole vastu võtnud piisavust käsitlevat otsust, rakendab Santen eesmärgiga tagada sellise andmeedastuse turvalisus ja saavutada piisav andmekaitse tase asjakohaseid andmeedastusmehhanisme (näiteks ELi lepingu tüüptingimused) iga piiriülese andmeedastuse jaoks Soomest sidusettevõttele või kolmandale osapoolele (vastutav töötleja või töötleja), mis asub väljaspool ELi / EMPd asuvas kolmandas riigis. 

Lepingulised kokkulepped kolmandate osapooltega ja rahvusvaheline andmeedastus 

Santeni kui vastutava töötleja eesmärk on tagada kõrgetasemeline andmekaitse ja privaatsus nii oma andmesubjektide kui ka partnerite jaoks. Sel eesmärgil on Santen välja töötanud konkreetse privaatsuse ja turvalisusega seotud keele ning kasutab seda oma lepingulistes kokkulepetes kolmandate osapoolte teenusepakkujatega, kes tegutsevad Santeni kui andmetöötleja huvides vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele.

Santen sätestab oma privaatsust tagavate lepinguliste kokkulepete kaudu oma andmetöötlejate ja nende alltöötlejate (kui neid on) tehtavate andmetöötlustoimingute ulatuse, sisu, kestuse ja eesmärgi, samuti töödeldavate isikuandmete liigid ja nendega seotud andmesubjektide kategooriad. Lisaks on esitatud üksikasjad teenuseosutaja kui andmetöötleja kohustuste kohta, mis hõlmavad soovituslikult tema konfidentsiaalsuskohustusi, isikuandmega seotud rikkumisele järgnevat menetlust, koostööd järelepärimiste osas andmesubjektidelt ja asutustelt, abi andmekaitse mõju hindamise läbiviimisel, rahvusvahelisi andmeedastusmehhanisme, mida tuleb rakendada piiriülese andmeedastuse korral, alltöötlejate hoolsuskohustuse ja kaasamise erieeskirju, asjakohaste turvameetmete rakendamist ja isikuandmetega seotud rikkumiste hüvitamise kohustusi.

Meie teenusepakkujad peavad olema läbipaistvad ja teavitama meid eelnevalt oma tütarettevõtetest ja kõigist välistest koostööpartneritest (kes tegutsevad alltöötlejatena), kes võivad olla töötlemistoimingutesse kaasatud. Juhul kui teenuseosutaja ja/või mõni tema koostööpartner asub väljaspool Eestit, Soomet, ELi ja/või EMPd, palume vajadusel, et nad rakendaksid samuti asjakohaseid andmeedastusmehhanisme selliste kolmandate osapooltega, et hõlmata järgnevaid edastamisi; eriti Euroopa Komisjoni heaks kiidetud ELi lepingu tüüptingimusi, kui puudub piisavust käsitlev otsus ja/või selliste kolmandate osapoolte rakendatud muud andmekaitsega seotud sertifikaadid. See lähenemisviis loob ja säilitab kõrgetasemelise andmekaitse ja eraelu puutumatuse üksikisikute jaoks, kellega suhtleme Eestis, ELis ja mujal.

Isikuandmete avalikustamine

Isikuandmeid ei levitata määratlemata adressaatidele. Santen avalikustab teie isikuandmed kolmandatele osapooltele teadmisvajaduse alusel, kui see on mõistlikult lubatud tema õigustatud ärieesmärkide saavutamiseks ja kui seda nõuab kohaldatav seadus. Teie isikuandmeid avaldatakse ainult vastavalt kehtivatele seadustele ja teie isikuandmete kaitsmiseks kehtestatakse lepinguliste kokkulepete kaudu asjakohased kaitsemeetmed. 

Oma äritegevuse korraldamiseks võib Santen avaldada isikuandmeid ka kolmandatele osapooltele, näiteks avalik-õiguslikele / reguleerivatele asutustele / valitsusasutustele (valitsus, sealhulgas sotsiaal- ja hüvitiste osakonnad), kolmandatele osapooltele, kes osutavad Santenile teenuseid (näiteks teenusepakkujad, auditite läbiviijad, IT-teenuste osutajad, meie kliiniliste uuringute abilised või juhid, konsultatsiooni-/allhankeettevõtted, majutusteenuse pakkujad, ürituste korraldamise agentuurid, reisibürood, pangad ja kindlustusettevõtted ning muud tugi- ja haldusteenuste osutajad, kes pakuvad meile tugiteenuseid), äripartnerid ja koostööpartnerid (nt välised teadlased, diagnostikalaborid), kes vaatavad läbi ja abistavad Santenit tervishoiuteenuste vastavusseviimisel. Lisaks võib isikuandmete avalikustamine aset leida juhul, kui Santen või kolmas osapool omandab peaaegu kogu meie vara – sel juhul lisatakse meie valduses olevad üksikisikute isikuandmed üleantava vara juurde, või kui Santen on kohustatud avaldama või jagama üksikisikute teavet, et täita mis tahes seaduslikke või regulatiivseid kohustusi või taotlusi.

Täpsemat teavet andmetöötlejate nimede kohta saate küsida Santeni EMEA privaatsusosakonnast EMEA e-posti aadressil privacy-emea@santen.com.

Turvalisus ja andmete säilitamine

Teeme kõik mõistlikult vajalikud sammud, et tagada teie andmete turvaline käitlemine vastavalt käesolevale poliitikale, kohaldatavatele andmekaitseseadustele ja -määrustele ning rahvusvahelistele turvastandarditele. Kõiki andmeid, mida te meile edastate, hoitakse turvalistes serverites ning neile pääseb juurde ja neid kasutatakse vastavalt meie turvalisuse poliitikale ja standarditele. Santen on rakendanud mõistlikke füüsilisi, tehnilisi ja juhtimiskontrolle ning kaitsemeetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest. Selliste meetmete hulka võivad muuhulgas kuuluda tulemüürid, juurdepääsu kontrollmeetmed, teabe krüptimine kogu selle säilitamise ajal, tööülesannete lahusus ja muud sarnased turvaprotokollid. Juurdepääs teie isikuandmetele on piiratud arvul Santeni töötajatel, kelle kohustused nõuavad mõistlikult sellist teavet, ja kolmandatel osapooltel, kellega Santen sõlmib lepingu enda nimel äritegevuse tegemiseks. Meie töötajad on saanud koolituse privaatsuse olulisuse ning selle kohta, kuidas isikuandmeid õigesti ja turvaliselt käsitleda ja hallata.

Me säilitame teie isikuandmeid aja jooksul, mis on tingimata vajalik andmete kogumise eesmärkide saavutamiseks ja muudel sellega seotud eesmärkidel. Andmeid võib pikemat aega säilitada, kui kohaldatavad seadused või määrused seda nõuavad või võimaldavad Santenil seda teha. Kui teie andmeid enam ei vajata, kustutatakse need pöördumatult (ja anonümiseeritud teavet võidakse säilitada) või hävitatakse turvaliselt.

Automatiseeritud otsuste tegemine

Santen ei võta oma veebisaidi kaudu ega üldiselt vastu otsuseid, mis põhinevad ainult isiku andmete automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilide koostamisel, välja arvatud juhul, kui me teavitame teid vastupidisest.

Turunduse valikud

Kui me kavatseme teie andmeid kasutada turunduseesmärkidel või neid sellistel eesmärkidel kolmandatele osapooltele avaldada, küsime vajadusel teie nõusolekut. Meie toodete ja/või teenuste otsese reklaamimise korral elektroonilise side (nt e-posti teel) kaudu astume kõik kehtivate seadustega nõutavad sammud, et pakkuda teile viisi, mille abil saate anda nõusoleku edasise reklaammaterjali saamiseks. Teil on alati õigus vaidlustada oma isikuandmete kasutamine otseturunduse ning teadusliku teabe ja infolehtede saatmise eesmärgil ja/või oma nõusolek tagasi võtta. Samuti saate oma õigusi igal ajal kasutada, võttes meiega ühendust vastavalt allpool kirjeldatule.

Teie andmekaitseõigused

Kohaldatavate seaduste kohaselt ja vastavalt mis tahes seaduslikele piirangutele võib teil olla õigus nõuda, et me:

 • edastaks teile täiendavaid üksikasju teie isikuandmete töötlemise kohta;
 • võimaldaks teile juurdepääsu teie isikuandmetele, mida me teie kohta hoiame;
 • parandaks ebatäpsused meie valduses olevates isikuandmetes, mis on osutunud ebatäpseks või mittetäielikuks;
 • kustutaks isikuandmed, mille kasutamiseks meil ei ole enam seaduslikku alust;
 • esitaks teile või kolmandale osapoolele teie andmete koopia digitaalsel kujul (andmete teisaldatavus);
 • lõpetaks nõusoleku tagasivõtmisel teatud töötlemise;
 • vaidlustaks andmete õigustatud või avalikes huvidel põhineva töötlemise, välja arvatud juhul, kui meie põhjused andmete töötlemiseks on kaalukamad kui teie andmekaitseõigused; ja
 • piiraks teie andmete töötlemises teatavaid aspekte.

Kõik andmekaitsega seotud taotlused tuleb edastada Santeni EMEA privaatsusosakonna aadressile privacy-emea@santen.com.

Kui me ei käsitle teie taotlust õigeaegselt või kui te ei ole rahul meie vastusega nende õiguste kasutamisele, on teil õigus esitada kaebus oma elukohajärgsele pädevale järelevalveasutusele; Eesti järelevalveasutuse (Andmekaitse Inspektsiooni) leiate siit. Kaebuse võite esitada ka Santen Oy järelevalveasutusele; andmekaitseombudsmani büroo (tuntud ka kui Tietosuojavaltuutetun toimisto) asub siin. 

Poliitika uuendamine

Santen jätab endale õiguse seda poliitikat aeg-ajalt muuta, et kajastada tehnoloogilisi edusamme, õiguslikke ja regulatiivseid muudatusi ning Santeni äritegevust vastavalt kehtivatele seadustele. Kui Santen muudab oma privaatsustavasid, kajastuvad need muudatused selle poliitika värskendatud versioonis, kus avaldatakse kõik parandused koos jõustumiskuupäevaga, mis on toodud käesoleva poliitika allosas. Seetõttu soovitame teil seda lehte perioodiliselt külastada, et olla kursis oma isikuandmete kasutamisega.

Kontaktteave

Kui teil on selle poliitikaga seotud küsimusi või soovite saada rohkem teavet privaatsustavade kohta, võtke ühendust meie Santeni EMEA privaatsusosakonnaga e-posti aadressil privacy-emea@santen.com.  

 

Viimati uuendatud 31. juulil 2020.